Eγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ),

Σας διαβιβάζουμε έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), με αρ. πρωτ.
Φ.758/64/475678/Σ.207/31.3.2020 (ορθή επανάληψη) σχετικά με την εφαρμογή του Συστήματος
Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Σ.Η.Σ.) στους ασφαλισμένους ΥΕΕΘΑ, προς ενημέρωσή σαςως προς τηνπαρ. 1α(1)
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ :ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
Πίνακας ΑποδεκτώνΤΜΗΜΑ 2 (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
& ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ)
Τηλ: 2106573237
ΚΟΙΝ :Φ.758/64/475678
Σ.207
Αθήνα, 31 Μαρ 20
ΘΕΜΑ : Υνειονορική Περίθαλψη (Βιβλιάρια Νοσηλείας, ΕλεγκτέςΙατροί,
Συμβάσεις. Σύστηυα Ηλεκτρονικής Συντανονοάφησης)
ΣΧΕΤ. : α. Φ.760/49/474517/Σ.61/05Φεβ20/ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ/2
β. Φ.760/50/474519/Σ.62/05 Φεβ 20/ΓΕΕΟΑ/ΔΥΓ/2
γ. ΠΝΠ 68Α720.03.2020
1. Σας ενημερώνουμε, σε συνέχεια (α) και (β) σχετικών και λόγω των
έκτακτων μέτρων περιορισμού μετακινήσεων πολιτών που λαμβάνονται στην
επικράτεια σε αντιμετώπιση τηςπανδημίας Οθνΐϋ-19 και με σκοπό τον περιορισμό
της φυσικής επαφής ασθενών και ιατρών και τη διευκόλυνση των ασθενών, ότι
εφαρμόζονται τα κάτωθι:
α. Έχει τεθεί σε εφαρμογή, από 28.03.2020, η διαδικασία της άυλης
ηλεκτρονικής συνταγογράφησής φαρμάκων για τους πολίτες, κατόπιν άρθρου 36
του (γ) όμοιου. Η διαδικασία αυτή θα εφαρμοστεί και στους ασφαλισμένους
ΥΠΕΘΑ και για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος της ΠΝΠ,
ήτοι από 20.03.2020 όπωςπαρακάτω:
(1)Σύμφωνα με τη νέα διαδικασία, ασφαλισμένοι ΥΠΕΘΑ
δύναται να επιλέξουν μέσω της διαδικτυακής πύλης 9ον.9Γ ότι επιθυμούν άυλη
συνταγογράφηση.
(2)Σε αυτή την περίπτωση δεν λαμβάνουν από τον ιατρό
εκτύπωση της συνταγής φαρμάκων, αλλά το Σύστημα Ηλεκτρονικής
Συνταγογράφησής αποστέλλει μήνυμα με τα στοιχεία της συνταγής τους στο κινητό
τους τηλέφωνο (5ΠΤ5) ή/και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τους(βητ^Ν) που έχουν
δηλώσει.
(3)Οι ασφαλισμένοι, οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού αυτών ή τρίτα
εξουσιοδοτημένα με απλή υπεύθυνη δήλωση πρόσωπα, προσέρχονται με
ταυτότητα και ΑΦΜ στο φαρμακείο με τον κωδικό της συνταγής. Γνωστοποιούν τον
αριθμό της συνταγής στον φαρμακοποιό. Εναλλακτικά ο φαρμακοποιός μπορεί να
κάνει αναζήτηση της συνταγής του ασφαλισμένου εισάγοντας τον ΑΜΚΑ του. Τα
δικαιολογητικά ταυτοποίησης αναγράφονται στο φύλλο εκτέλεσης της συνταγής.
(4)Με την επιτυχή εκτέλεση της συνταγής, ο πολίτης
ενημερώνεται με 3Μδ ή με βιπ^ίΙ.
(5)Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δεν αναιρούν την φυσική
εξέταση του ασθενούς, που είναι στην κρίση του θεράποντοςιατρού.
β. Δίνεται η δυνατότητα της ανανέωσης εξ αποστάσεως μηνιαίων ή
επαναλαμβανόμενων συνταγών σε χρονίως πάσχοντες πολίτες, σύμφωνα με το
άρθρο 49 του (γ) σχετικού. Η διαδικασία αυτή θα εφαρμοστεί και στους χρονίως
πάσχοντες ασφαλισμένους ΥΠΕΘΑ και πάντως το αργότερο έως τις 30.06.2020,
ως κάτωθι;
(1)Ο ασθενής ζήτα μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας,
τήλεμοιοτυπίας(φαξ), ηλεκτρονικού μηνύματος(βητοίΙ) ή γραπτού μηνύματος στο
κινητό τηλέφωνο (εητίδ), από τον ιατρό επανέκδοση τής συνταγής που αφορά σε
σταθερή φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει ως χρονίωςπάσχων.
(2)Ο ιατρός καταχωρεί στο σύστημα τή μηνιαία, ή δίμηνη, ή
επαναλαμβανόμενη συνταγή (έως τρεις επαναλήψεις), χωρίς να τήν τυπώσει ή να
συμπληρώσει συνοδευτικά έγγραφα της συνταγής και γνωστοποιεί στον ασθενή τον
κωδικό της συνταγής ή τους κωδικούς αν πρόκειται για επαναλαμβανόμενες
συνταγές.
(3)Οι συνταγές των χρονίως πασχόντων, οι οποίες έχουν εκδοθεί
με αυτό τον τρόπο, χωρίς εκτύπωση της συνταγής και συνοδευτικών εγγράφων,
μπορούν να εκτελεστούν υποχρεωτικά μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής
Συνταγογράφήσης, με βάση τον κωδικό τής συνταγής, έως τις 30.06.2020.
(4)Οι δικαιούχοι περίθαλψης, οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού
αυτών ή τρίτα εξουσιοδοτημένα με απλή υπεύθυνη δήλωση πρόσωπα,
προσέρχονται με ταυτότητα και ΑΦΜ στο φαρμακείο με τον κωδικό τής συνταγής.
Τα δικαιολογητικά ταυτοποίησης αναγράφονται στο φύλλο εκτέλεσης της συνταγής.
(5)Ηεκτέλεση των συνταγών θα γίνεται όπως μέχρι σήμερα. Για
διευκόλυνση των ασφαλισμένων προτείνεται η συνταγογράφήσή δίμηνων
συνταγών.
γ. Δίνεται παράταση λήξηςισχύος των συνταγών ασφαλισμένων για
ένα μήνα. Η παράταση θα ισχύει για συνταγές με ημερομηνία από 01.03.2020 και
για όσες εκδίδονται το επόμενο διάστημα.
δ. Υπενθυμίζεται ότι ο συνταγογράφος ιατρός για τη ηλεκτρονική
συνταγογράφήσή ναρκωτικών φαρμάκων δεν απαιτείται να συμπληρώνει ειδικό
έντυπο, αλλά σύμφωνα με το αρθρ.90 του ν.4600/2019 ή ηλεκτρονική συνταγή που
περιέχει μόνο το συγκεκριμένο φάρμακο εκτυπώνεται και τηρείται με μέριμνα του
ιατρού Ο φαρμακοποιός κατά την εκτέλεση της ηλεκτρονικής συνταγής ναρκωτικών
φαρμάκων και σύμφωνα με το ν.3892/2010, αρθρ.4, παρ.7, υποχρεούνται να
εκτυπώνει τήν εκτελεσμένη ηλεκτρονική συνταγή και να την τηρεί ως ορίζει η κείμενη
νομοθεσία.
ία Λυκουροπούλου
Γ/2
ε. Επισημαίνεται επιπλέον ότι ο ανειδίκευτοςιατρός Μονάδας όπως
και ο ειδικόςιατρός Μονάδος με ειδικότητα για την οποία προβλέπεται περιορισμένο
ή καθόλου δικαίωμα συνταγογράφησης, δύναται να συνταγογραφεί ηλεκτρονικά
φάρμακα σε οξέα και επείγοντα περιστατικά, καθώς και σε χρόνιες παθήσεις με
βάση γνωμάτευση ειδικού ιατρού, εντός των χρονικών ορίων της διάρκειας της
γνωμάτευσης, (πδ121/2008, άρθρ 2 περί ανειδίκευτων ιατρών), σε
επαναλαμβανόμενες συνταγές έως και εξάμηνης διάρκειας(ΥΑ Β’3677/2014).
στ. Επισημαίνεται ακόμα ότι ο εκτελών τον έλεγχο της φαρμακευτικής
δαπάνης λαμβάνει υπ’ όψη ότι η ηλεκτρονική συνταγή ενέχει θέση εντολής ΑΒΝ που
πληροί τις προϋποθέσεις του πδ.432/83, ενώ ισχύουν παράλληλα οι διατάξεις του
ν.3892/2010 που από ενάρξεωςισχύος της ΚΥΑ Β’2786/04.07 2019 εφαρμόζονται
και στο Υπουργείο Εθνικής Αμυνας. Στον ως άνω νόμο δεν προβλέπεται η ύπαρξη
χειρόγραφης εντολής ΑΒΝ μαζί με την ηλεκτρονική.
ζ. Επιπλέον δικαιολογητικά υποστηρίξεως της φαρμακευτικής
δαπάνης αποτελούν όλα τα έντυπα που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία
και τεκμηριώνουν το κανονικό της έκδοσης της συνταγής, όπως ίσχυε και στις
χειρόγραφες ΑΒΝ (παραπεμπτικό ή βεβαίωση από ιατρό στρατιωτικής μονάδας ή
στρατιωτικού νοσοκομείου που βεβαιώνει αδυναμία παροχής της απαιτούμενης
περίθαλψης, γνωματεύσεις Νοσοκομείων – Επιτροπών Απαλλαγών κλπ).
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση της άυλης συνταγογράφησης τα δικαιολογητικά
αναγράφονται ως σχόλια στο φύλλο εκτέλεσης της συνταγής και δεν την
συνοδεύουν.
η. Θεωρήσεις θα απαιτείται να γίνονται σε ηλεκτρονικές συνταγές
φαρμάκων συνολικής αξίας άνω των 300€. Οι θεωρήσεις θα γίνονται μόνο
ηλεκτρονικά και δύναται να γίνονται από ελεγκτή ιατρό εξ αποστάσεως, ο οποίος
θα οριστεί από κάθε αρμόδιο ΓΕ/ΔΥΓ. Επισημαίνεται ότι στις χειρόγραφες συνταγές
φαρμάκων θεωρήσεις θα γίνονται σε όσες η συνολική αξία είναι άνω των 150€.
2.Το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/Γραμματεία στο οποίο κοινοποιείται το παρόν
παρακαλείται όπως ενημερώσει το ΠΡΣ του ΥΠΕΘΑ.
3.Τα ΓΕ/ΕΓΑ όπως προβούν σε ενημέρωση όλου του εν ενεργεία
στρατιωτικού προσωπικού.
ής θέματος: Σμχος (ΥΝ) Μαρία Λυκουροπούλου, Επιτελής
. 2106573237.
Αντιπτέραρχος(Ι) Ιωάννης Γκοντικούλης
Επιτελάρχης ΓΕΕΘΑ

Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας Copyright 2015 - 2019 © isimathia.gr. Developed by Antignosis