Προκαταρκτικό πρόγραμμα & παράταση υποβολής εργασιών | 3o Πανελλήνιο Συνέδριο Αναπαραγωγικής Ιατρικής | 13-15/3 | Αλεξανδρούπολη

13/03/2020 εως 15/03/2020

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ
Ελεύθερων ανακοινώσεων και Ηλεκτρονικών posters
ΠΑΡΑΤΑΣΗ Υποβολής περιλήψεων: Έως 14 Φεβρουαρίου 2020

Η υποβολή γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του site του Συνεδρίου www.mdcongress.gr
1) H περίληψη των εργασιών πρέπει να έχει έκταση μίας σελίδας Α4 (το σύνολο του κειμένου σε χαρακτήρες γραμμάτων – FONT – ARIAL GREEK ή ARIAL μέγεθος 12pt δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 250 λέξεις.

2) Οι περιλήψεις των εργασιών θα δημοσιευθούν με απ’ ευθείας αναπαραγωγή από το πρωτότυπο κείμενο, γι’ αυτό παρακαλούμε να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες.

Η διάταξη της ύλης πρέπει να ακολουθεί την σειρά:
• ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (κεφαλαία γράμματα)
• Συγγραφείς με πεζοκεφαλαία γράμματα, με αναφορά πρώτα του επωνύμου και μετά το αρχικό του μικρού ονόματος και υπογραμμισμένο το όνομα του παρουσιαστή της εργασίας αν ο επιθυμητός τρόπος παρουσίασης είναι Ελεύθερη Ανακοίνωση (π.χ. Άλφα Α., Βήτα Β.)
• Προέλευση εργασίας (ίδρυμα, κλινική, νοσοκομείο. Δεν χρειάζονται – και θα διαγραφούν για λόγους ομοιομορφίας – τυχόν αναφορές σε ακριβείς διευθύνσεις, όπως οδός, αριθμός, Τ.Κ.. Τα προαναφερθέντα, θα παρουσιάζονται με αύξουσα ταξινόμηση, σύμφωνα με τη σειρά που αναγράφονται τα ονόματα των συγγραφέων και με αντιστοίχιση τους, με τη χρήση εκθετών.

Η περίληψη της εργασίας θα πρέπει να είναι με πεζά γράμματα και θα πρέπει να περιλαμβάνει:
• Σκοπό εργασίας
• Υλικά – μέθοδος
• Αποτελέσματα – Συμπεράσματα

3) Ο υπεύθυνος για την υποβολή της εργασίας συγγραφέας, θα ενημερώνεται άμεσα από το σύστημα για την επιτυχή υποβολή της. Ωστόσο, είναι φρόνιμο να επιβεβαιώνουν και τηλεφωνικά την παραλαβή των περιλήψεών τους στο τηλέφωνο 2106074208.

4) Υποδείξτε τον επιθυμητό τρόπο παρουσίασης της εργασίας σας (ΕΑ ή e-poster). Η διάρκεια κάθε Ε.Α. ορίζεται σε δέκα λεπτά (10) και επιπλέον πέντε λεπτά (5) για ερωτήσεις-συζήτηση. Σε κάθε περίπτωση η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της τελικής απόφασης του τρόπου παρουσίασης της εργασίας. Ο υπεύθυνος για την υποβολή συγγραφέας, θα λάβει τη σχετική ενημέρωση μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης. Η αποδοχή ή μη της εργασίας σας, από την Επιστημονική Επιτροπή, θα ανακοινωθεί στον υπεύθυνο συγγραφέα έως την 18η Φεβρουαρίου 2020. Εάν δεν λάβετε απάντηση μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία στο τηλέφωνο 2106074208. Οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν έγκαιρα για τον τρόπο, την ημέρα και ώρα παρουσίασης της εργασίας τους.

5) Προϋπόθεση για την αποδοχή της περιλήψεως προς παρουσίαση/ανάρτηση στο Συνέδριο αποτελεί η έγκαιρη καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής του υπεύθυνου για την παρουσίασή/ανάρτησή
της, συγγραφέα.

6) Σημαντικό: μία (1) μεμονωμένη (πληρωμένη) εγγραφή συγγραφέα, αντιστοιχεί σε τρεις (3) εργασίες, στις οποίες ανήκει στην συγγραφική ομάδα.

Προϋπόθεση για την υποβολή περίληψης αποτελεί η προεγγραφή στο Συμπόσιο.
Πατήστε εδώ για να ξεκινήσετε την εγγραφή σας.

Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας Copyright 2015 - 2019 © isimathia.gr. Developed by Antignosis