Τροποποίηση έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας Υγείας απότον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοιού CΟVID 19 σε δομές Υγείας και κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας από 24-7-2Ο23 έως 28-8-2023 σύμφωνα με την υτΓ’ αριθμ. 39873122-7-2023 ΚΎΑ (ΦΕΚ Β’ 4698/22-7-2Ο23)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμcι: Τροποποίηση έκτακτων μέτρων ττροστασίας  της δημόσιας Υγείας από τον κίνδυνο
περαιτέρω διασποράς του κορωνοιού CΟVID 19 σε δομές Υγείας και κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας από 24-7-2Ο23 έως 28-8-2023 σύμφωνα με την υτΓ’ αριθμ. 39873122-7-2023 ΚΎΑ (ΦΕΚ Β’ 4698/22-7-2Ο23)

Η Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνο.ι.ού cονίd-19 υιοθέτησε νέες
προτάσεις στο πλαίσιο της χαλάρωσης των μέτρων προστασίας, Οι οποίες νομοθετήθηκαν με Κοινή
γπουργική Απόφαση. Οι τροποποιήσεις που επήλθαν στα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγει’ας σε
δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας ισχύουν από Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2023, έως και
τη Δευτέρα, 28 Αυγούστου 2Ο23, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 39873/22-7-2Ο23 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 4698/22-
7-2o23) έχουν ως εξής:
1. Νοσοκομεία, κλινικές, ιατρεία, διαγνωστικά κέντρα / εργαστήρια και κέντρα
αποκατάστασης
/ γποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας από το υγειονομικό προσωπικό που έρχεται
σε επαφή με ασθενείς υψηλού κινδύνου (ασθενείς ογκολογικοί, ανοσοκατασταλμένοι,
μεταμοσχευμένοι και ασθενείς στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας), καθώς και τους ασθενείς
που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου,
/ Ασθενείς που προσέρχονται σε δημόσια ή ιδιωτική δομή υγείας για εξέταση είτε με τακτικό
ραντεβού είτε εκτάκτως (για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών) δεν υπόκεινται σε
εργαστηριακό έλεγχο για κορωνο.ι.ό cΟνιD-19.
/ Ασθενείς που προσέρχονται ή εισάγονται -νοσηλεύονται σε δημόσια ή ιδιωτική δομή υγείας
για οποιαδήποτε παροχή υπηρεσίας, υπόκεινται σε υποχρεωτικό εργαστηριακό έλεγχο με
τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνο.ι.ού CΟν|D-19 (rαρίd test) όταν παρουσιάζουν
συμπτώματα λοίμωξης του αναπ\/ευστικού. Καταργείται η υποχρέωση να επαναλαμβάνεται
ο έλεγχος με rαρίd test ανά επτά (7) ημέρες.
/ Δεν υφίσταται πλέον ειδικότερη πρόβλεψη διενέργειας υποχρεωτικού εργαστηριακού ελέγχου
για ασθενείς που εισάγονται για επεμβατική εξέταση ή για εξέταση που ενδέχεται να προκαλέσει
[5..`.= Σελίδα Ι 1
αερόλυμα ή εισάγονται για χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία, καθώς και αυτές οι περιπτώσεις
συγκαταλέγονται στην κατηγορία οποιασδήποτε παροχής υπηρεσίας που αναφέρεται
παραπάνω.
/ Αίρεται η υποχρέωση για το ανεμβολίαστο ιατρικό, παρα.ι.ατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και
υποστηρικτικό προσωπικό διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου δύο (2) φορές την εβδομάδα με
τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνο.ι.ού CΟνιD-19 (Γαρίd test) με δική τους δαπάνη.
Κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας για ηλικιωμένους, χρονίως πάσχοντες
και άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ)
/ Η διοίκηση κάθε δομής δύναται να εξειδικεύει τις κλινικές κλειστής νοσηλείας και να αποφασίζει
σε ποιες κλινικές της δομής το ανεμβολίαστο ιατρικό, παρα.ι.ατρικόι νοσηλευτικό, διοικητικό και
υποστηρικτικό προσωπικό δεν Θα παρέχει τις υπηρεσίες του. Καταργείται δηλαδή η γενική
απαγόρευση απασχόλησης του ανεμβολίαστου ιατρικού, παρα.ι.ατρικού και νοσηλευτικού
προσωπικού σε κλινικές κλειστής νοσηλείας όπως Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, Μονάδες
Τεχνητού Νεφρού, Μονάδες Ογκολογικές και Μονάδες Νεογνών.
/ Καταργείται αντίστοιχα η δυνατότητα της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων κάθε δομής
υγει’ας να εξειδικεύει τις κλινικές κλειστής νοσηλείας και να αποφασίζει σε ποιες επιπλέον
Μονάδες της δομής το εν λόγω προσωπικό δεν παρέχει τις υπηρεσίες του, αφού η
αποφασιστική πλέον αρμοδιότητα περιέρχεται στην διοίκηση της κάθε δομής.
Ο Νομικός Σύμβουλος του Π.Ι.Σ.
Ευ άγγελος Κατσίκης

Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας Copyright 2015 - 2019 © isimathia.gr. Developed by Antignosis