Συνταγογράφηση αντιβιωτικών φαρμάκων από ιατρούς η οδοντιατρους

Θέμα: Συνταγογράφηση αντιβιωτικών φαρμάκων από ιατρούς η οδοντιατρους

Σχετ. Το αρθρο 16 της Π.Ν.Π/10-8-2020(ΦΕΚ 157)

Κατόπιν της πιο πάνω διάταξης που αφορά στον τρόπο διάθεσης των αντιβιοnιtών
φαρμάκων από Ι-9-2020, παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας ως εξής:
Ι. Η συνταγογράφηση αwιβιοτικών Θα γίνεται ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην εν λάγω διάταξη.
2, Η χειρόγραφη συνταιή και με τους όρους και την διαδικασία που επίσης
προβλέπονται στην ίδια διάταξη Θα γίνεται μόνο στις εξής περιπτώσεις.
Α) Ασφαλ`σμένοι φορέων που δεν έχουν ενταχθεί στο σύστημα Ηλεκτρονικής
ΣυνταγογράφησηςΒ) Πολίτες (τουρίστες) από χώρες εκτός Ευρωπα.tκές ‘Ενωσης καθώς και οι Ευρωπαίοι
πολίτες που δεν κατέχουν ΕΚΑΑ (Ευρωπα.{κή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας)
Γ) Μετανάστες, που για διάφορους λόγους δεν έχουν αποκτήσει ΑΜΚΑ ή Προσωρινό
ΑριΘμό Ασφάλισης και γγειονομικής Περίθαλ\ιtης Αλλοδαπού (ΠΑΑγπΑ)
Δ) Ασθενείς για τους οποίους εισάγονται εκτάκτως και ατομικά μέσω ΤΦΕΤ φάρμακα
εξωτερικού (μικροδέματα).
Ε) Νοσηλευόμενοι ασθενείς σε δημόσια νοσοκομεία ή ιδιωτικά Θεραπευτήρια.

Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας Copyright 2015 - 2019 © isimathia.gr. Developed by Antignosis