Ιατρικά πιστοποιητικά για την έκδοση άδειας αγοράς όπλων.

Α.Δ. ΗΜΑΘΙΑΣ Τμήμα Ασφάλειας Βέροιας 

ΣΧΕΤ.: α) Υπ΄ αριθ. 3009/2/20-στ΄ από 07-01-94 Απόφαση Υπουργού Δημόσιας
Τάξης.
β) Υπ΄ αριθ. 3009/2/177-α΄ από 19-10-20 Απόφαση Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη.

Γνωρίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄ αριθ. 3009/2/177-α΄ από
19-10-20 Απόφασης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη (ΦΕΚ Β΄
4705/19-10-20), προβλέπεται πλέον για την αγορά-ανανέωση όπλων η υποβολή
δύο ιατρικών πιστοποιητικών, α) Πιστοποιητικό Ιατρού ειδικότητας
Ψυχιάτρου από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση της ψυχικής υγείας του
ενδιαφερόμενου και β) πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας παθολόγου ή
νευρολόγου ή γενικής ιατρικής, από το οποίο να προκύπτει η απουσία
οργανικών νοσημάτων και συνεπώς η σωματική ικανότητα και καταλληλόλητα
του ενδιαφερομένου να φέρει όπλο.
Τα ως άνω πιστοποιητικά παραδίδονται από τους ιατρούς στο πρόσωπο που
ζήτησε την εξέτασή του εντός σφραγισμένων φακέλων.
Κατόπιν τούτου, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα μέλη του συλλόγου σας
προκειμένου να εναρμονισθούν με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας Copyright 2015 - 2019 © isimathia.gr. Developed by Antignosis