Χορήγηση Αιγίδας του Υπουργείου Υγείας στο 21 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταμοσχεύσεων 2021 .

02/12/2021 εως 04/12/2021

ΘΕΜΑ: Χορήγηση Αιγίδας του Υπουργείου Υγείας στο 21
ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Μεταμοσχεύσεων 2021 .
Έχοντας υπόψη:
α) Την παρ. 1 εδ.η του άρθρου 40 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος, Οργάνωση,
Λειτουργία και Διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής
Δημόσιας Διοίκησης» (ΦΕΚ τ. Α΄ 133/7.8.2019). Τις διατάξεις του εδαφίου 2 και 3 της παρ.
3γ του άρθρου 15 του ΠΔ 121/2017 (ΦΕΚ 148/Α΄/09-10-2017) «Οργανισμός του
Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.
β) Τις διατάξεις του εδαφίου 2 και 3 της παρ. 3γ του άρθρου 15 του ΠΔ 121/2017 (ΦΕΚ
148/Α΄/09-10-2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.
γ) Τις διατάξεις της παρ.18 του άρθρου 11 του Ν.2889/01 (ΦΕΚ 37/τ. Α/2-3-2001) καθώς και
τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.4272/14 (ΦΕΚ 145/Α/11-7-14) περί ρυθμίσεως θεμάτων
εκπαιδευτικών αδειών.
δ) Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 3, της παρ.5 του άρθρου 4 και του άρθρου 7 του
Ν.4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α΄/7.8.2017), «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες Διατάξεις» για θέματα
στελέχωσης, του ρόλου των επαγγελματιών υγείας και της Ομάδας Υγείας στην Π.Φ.Υ.
ε) Την αριθ. πρωτ. Γ3δ/ΦΑΥ2/Γ.Π.οικ. 57595/27-07-2016 (ΑΔΑ : Ω1Π9465ΦΥΟ-ΨΕΝ)
Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Καθορισμός ενιαίων προτυποποιημένων
διαδικασιών για τη χορήγηση αιγίδας και έκφρασης αρωγής και στήριξης του Υπουργείου
Υγείας, σε επιστημονικές εκδηλώσεις ή δράσεις ή παρεμβάσεις»
στ) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 68257/02-11-2021 έγγραφο αίτησης της Ελληνικής Εταιρείας
Μεταμοσχεύσεων, με συνημμένα τα σχετικά δικαιολογητικά, τίθεται υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Υγείας, το 21
ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταμοσχεύσεων, το οποίο
διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Μεταμοσχεύσεων.
Το εν λόγω Συνέδριο, θα πραγματοποιηθεί στις 2 – 4 Δεκεμβρίου 2021, με φυσική
παρουσία και ταυτόχρονη διαδικτυακή συμμετοχή στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βας.
Σοφίας & Κόκαλη 1, 11521 Αθήνα.
Σκοπός του εν λόγω Συνεδρίου είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση με στόχο
την αύξηση της δωρεάς οργάνων. Η στενή συνεργασία όλων των συνεργαζόμενων
ειδικοτήτων θα ενισχύσει τις γνώσεις μας και θα βοηθήσει την χειμάζουσα κατάσταση των
μεταμοσχεύσεων στη χώρα μας . Επίσης το επιστημονικό πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί
προκειμένου να συμπεριλάβει τις νεότερες επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα των
μεταμοσχεύσεων.
Επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις χορήγησης Αιγίδων και έκφρασης αρωγής και
στήριξης από το Υπουργείο Υγείας, αναφέρεται ρητά μία εκ των διατυπώσεων αυτών,
με τον τίτλο του Υπουργείου Υγείας.
Απαγορεύεται η χρήση του σήματος – λογότυπου του Υπουργείου Υγείας,
εφόσον η εν λόγω εκδήλωση-δράση δεν έχει σχεδιαστεί και οργανωθεί με ευθύνη και
συμμετοχή αυτού.
Σημειώνεται, ότι στο πλαίσιο ανάπτυξης και προώθησης εθνικών πολιτικών που
ενισχύουν την προαγωγή των υγιεινών συνηθειών και συμπεριφορών διατροφής,
καθώς και του Μητρικού Θηλασμού, από το Υπουργείο Υγείας και συναρμόδιους
φορείς, εξετάζεται η δυνατότητα απόρριψης χορήγησης αιγίδων σε επιστημονικές
εκδηλώσεις, η χρηματοδότηση των οποίων προέρχεται από εταιρείες των οποίων η
δραστηριότητα αντιτίθεται ή δεν είναι σύμφωνη με τις αρχές και τη φιλοσοφία των εν
λόγω πολιτικών, δηλαδή εταιρείες που εμπορεύονται αεριούχα ποτά τροφές, με
κορεσμένα λιπαρά, σάκχαρα και μεγάλη ποσότητα αλατιού, καθώς και υποκατάστατα
μητρικού γάλακτος για νεογνά και βρέφη.
Με την οριστικοποίηση των εταιρειών που θα συμβάλλουν στη χρηματοδότηση του
Συνεδρίου, να ενημερωθεί η αρμόδια υπηρεσία με κατάλογο αυτών με αναφορά στην εταιρεία
και στο ποσό ενίσχυσης.
Σε περιπτώσεις σχεδιασμού διενέργειας προγραμμάτων, παρεμβάσεων και δράσεων
προληπτικών ιατρικών εξετάσεων στο πλαίσιο της επιστημονικής εκδήλωσης, από
τον φορέα οργάνωσης αυτής ή άλλο τρίτο φορέα (π.χ. επιστημονική εταιρεία, Μ.Κ.Ο,
χορηγό εταιρεία κ.λ.π.) απαιτείται η έκδοση σχετικής απόφασης της Διοίκησης της
οικείας Υ.Πε. και η τήρηση των διαδικασιών σύμφωνα με την υπ’
αριθ.Γ1γ/Γ.Φ.13,18/Γ.Π.οικ.19814/08-03-2018 εγκύκλιο με θέμα ׃ » Καθορισμός ενιαίας
διαδικασίας ανάπτυξης και οργάνωσης προγραμμάτων, παρεμβάσεων και δράσεων
προληπτικών ιατρικών εξετάσεων σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στο γενικό ή
σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού », (ΑΔΑ ׃ 783Ι465ΦΥΟ-ΦΧ6). Η εν λόγω απόφαση
διαβιβάζεται άμεσα από τον φορέα οργάνωσης της επιστημονικής εκδήλωσης στο
αρμόδιο Γραφείο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Υγείας. Σε κάθε άλλη
περίπτωση, απαγορεύεται η διενέργεια προληπτικών ιατρικών εξετάσεων στο
πλαίσιο επιστημονικών εκδηλώσεων.
Με την ολοκλήρωση των εργασιών του εν λόγω Συνεδρίου, παρακαλείσθε όπως
συμπληρώσετε και σε χρονικό διάστημα έως ένα (1) μήνα, αποστείλετε στο Γραφείο
Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Υγείας, με διαβιβαστικό έγγραφο το
συνημμένο Έντυπο Δ΄ με τίτλο «Απολογιστικά Στοιχεία Επιστημονικής Εκδήλωσης ή Δράσης,
ή Παρέμβασης», με αναφορά στα συνοπτικά συμπεράσματα και προτάσεις με το αντίστοιχο
υλικό.
Συνημμένα (μόνο για το Φορέα) :
Έντυπο Δ΄

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ :
 στα τηλέφωνα : 2132061151
 στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) : hellenictransplant@gmail.com,
laikneph@laiko.gr
 στον ιστότοπο του Φορέα : www.hsot.gr

Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας Copyright 2015 - 2019 © isimathia.gr. Developed by Antignosis