ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Ιατρικό Κέντρο, το οποίο λειτουργεί στην Κύπρο, επαρχία Λεμεσού ζητά ιατρικό προσωπικό
Kενή Θέση Εργασίας:
Ιατρός: Ενδοκρινολόγος
Περιγραφή εργασίας:
Παρέχει το πλήρες πεδίο των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης που εμπίπτουν στον τομέα της εκπαίδευσης,
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της διάγνωσης, της θεραπείας, του συντονισμού της περίθαλψης, της
προληπτικής περίθαλψης και τη διατήρηση της υγείας σε ασθενείς. Επιπλέον, αναμένεται να είναι εξοικειωμένοι με
τη φιλοσοφία, τους στόχους του Κέντρου και την εργασία συνεργατικά για την επίτευξη τους. Πρέπει να γνωρίζουν
και να συμμορφώνονται με τις πολιτικές και διαδικασίες του Κέντρου, καθώς και με τους σχετικούς κανονισμούς .
Βασικά Καθήκοντα:
1. Όπως λαμβάνει ιστορικό υγείας και πραγματοποιεί φυσικές εξετάσεις.
2. Διάγνωση και άμεση συμβουλευτική για κάθε ασθενή σχετικά με ένα σχέδιο θεραπείας.
3. Συνταγογραφεί φάρμακα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και την επαγγελματική πρακτική.
4. Επιβλέπει θεραπειών που παρέχονται στο Κέντρο.
5. Ελέγχει τις εισερχόμενες αναφορές (π.χ. εργαστηριακές εξετάσεις, ακτινογραφίες).
6. Συμμετέχει σε προγράμματα εκπαίδευσης προσωπικού όπως ορίζεται από τον ιατρικό διευθυντή.
7. Βοηθά στην ενημέρωση των πρωτοκόλλων και των αρχών της πρακτικής όπως απαιτείται.
8. Βοηθά σε εξωτερικές ιατρικές λειτουργίες δημοσίων σχέσεων .

Προσόντα:
Για την πιο πάνω θέση εργασίας γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι που έχουν:
1. Πανεπιστημιακό τίτλο αντίστοιχης με τη θέση ιατρικής ειδικότητας
2. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
3. Ελληνική Ιθαγένεια
4. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
5. Τουλάχιστον πέντε χρόνια εμπειρίας.

Ετήσιες Απολαβές: Αποδοχές €50,000.
Επιπρόσθετα ισχύει Σχέδιο Κινήτρων βάσει του οποίου οι Ειδικοί Ιατροί αμείβονται με επίδομα κινήτρου
συνδεδεμένο με τα έσοδα του Κέντρου
Παρακαλώ οι ενδιαφερόμενοι όπως υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην πιο κάτω ηλεκτρονική
διεύθυνση: mary.i@commercial-cr.com

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Ιατρικό Κέντρο, το οποίο λειτουργεί στην Κύπρο, επαρχία Λεμεσού ζητά ιατρικό προσωπικό
Kενή Θέση Εργασίας:
Ιατρός: Νευρολόγος
Περιγραφή εργασίας:
Παρέχει το πλήρες πεδίο των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης που εμπίπτουν στον τομέα της εκπαίδευσης,
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της διάγνωσης, της θεραπείας, του συντονισμού της περίθαλψης, της
προληπτικής περίθαλψης και τη διατήρηση της υγείας σε ασθενείς. Επιπλέον, αναμένεται να είναι εξοικειωμένοι με
τη φιλοσοφία, τους στόχους του Κέντρου και την εργασία συνεργατικά για την επίτευξη τους. Πρέπει να γνωρίζουν
και να συμμορφώνονται με τις πολιτικές και διαδικασίες του Κέντρου, καθώς και με τους σχετικούς κανονισμούς .
Βασικά Καθήκοντα:
1. Όπως λαμβάνει ιστορικό υγείας και πραγματοποιεί φυσικές εξετάσεις.
2. Διάγνωση και άμεση συμβουλευτική για κάθε ασθενή σχετικά με ένα σχέδιο θεραπείας.
3. Συνταγογραφεί φάρμακα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και την επαγγελματική πρακτική.
4. Επιβλέπει θεραπειών που παρέχονται στο Κέντρο.
5. Ελέγχει τις εισερχόμενες αναφορές (π.χ. εργαστηριακές εξετάσεις, ακτινογραφίες).
6. Συμμετέχει σε προγράμματα εκπαίδευσης προσωπικού όπως ορίζεται από τον ιατρικό διευθυντή.
7. Βοηθά στην ενημέρωση των πρωτοκόλλων και των αρχών της πρακτικής όπως απαιτείται.
8. Βοηθά σε εξωτερικές ιατρικές λειτουργίες δημοσίων σχέσεων .

Προσόντα:
Για την πιο πάνω θέση εργασίας γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι που έχουν:
1. Πανεπιστημιακό τίτλο αντίστοιχης με τη θέση ιατρικής ειδικότητας
2. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
3. Ελληνική Ιθαγένεια
4. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
5. Τουλάχιστον πέντε χρόνια εμπειρίας.

Ετήσιες Απολαβές: Αποδοχές €50,000.
Επιπρόσθετα ισχύει Σχέδιο Κινήτρων βάσει του οποίου οι Ειδικοί Ιατροί αμείβονται με επίδομα κινήτρου
συνδεδεμένο με τα έσοδα του Κέντρου
Παρακαλώ οι ενδιαφερόμενοι όπως υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην πιο κάτω ηλεκτρονική
διεύθυνση: mary.i@commercial-cr.com

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Ιατρικό Κέντρο, το οποίο λειτουργεί στην Κύπρο, επαρχία Λεμεσού ζητά ιατρικό προσωπικό
Kενή Θέση Εργασίας:
Ιατρός: Γαστρεντερολόγος
Περιγραφή εργασίας:
Παρέχει το πλήρες πεδίο των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης που εμπίπτουν στον τομέα της εκπαίδευσης,
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της διάγνωσης, της θεραπείας, του συντονισμού της περίθαλψης, της
προληπτικής περίθαλψης και τη διατήρηση της υγείας σε ασθενείς. Επιπλέον, αναμένεται να είναι εξοικειωμένοι με
τη φιλοσοφία, τους στόχους του Κέντρου και την εργασία συνεργατικά για την επίτευξη τους. Πρέπει να γνωρίζουν
και να συμμορφώνονται με τις πολιτικές και διαδικασίες του Κέντρου, καθώς και με τους σχετικούς κανονισμούς .
Βασικά Καθήκοντα:
1. Όπως λαμβάνει ιστορικό υγείας και πραγματοποιεί φυσικές εξετάσεις.
2. Διάγνωση και άμεση συμβουλευτική για κάθε ασθενή σχετικά με ένα σχέδιο θεραπείας.
3. Συνταγογραφεί φάρμακα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και την επαγγελματική πρακτική.
4. Επιβλέπει θεραπειών που παρέχονται στο Κέντρο.
5. Ελέγχει τις εισερχόμενες αναφορές (π.χ. εργαστηριακές εξετάσεις, ακτινογραφίες).
6. Συμμετέχει σε προγράμματα εκπαίδευσης προσωπικού όπως ορίζεται από τον ιατρικό διευθυντή.
7. Βοηθά στην ενημέρωση των πρωτοκόλλων και των αρχών της πρακτικής όπως απαιτείται.
8. Βοηθά σε εξωτερικές ιατρικές λειτουργίες δημοσίων σχέσεων .

Προσόντα:
Για την πιο πάνω θέση εργασίας γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι που έχουν:
1. Πανεπιστημιακό τίτλο αντίστοιχης με τη θέση ιατρικής ειδικότητας
2. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
3. Ελληνική Ιθαγένεια
4. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
5. Τουλάχιστον πέντε χρόνια εμπειρίας.

Ετήσιες Απολαβές: Αποδοχές €50,000.
Επιπρόσθετα ισχύει Σχέδιο Κινήτρων βάσει του οποίου οι Ειδικοί Ιατροί αμείβονται με επίδομα κινήτρου
συνδεδεμένο με τα έσοδα του Κέντρου
Παρακαλώ οι ενδιαφερόμενοι όπως υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην πιο κάτω ηλεκτρονική
διεύθυνση: mary.i@commercial-cr.com

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Ιατρικό Κέντρο, το οποίο λειτουργεί στην Κύπρο, επαρχία Λεμεσού ζητά ιατρικό προσωπικό
Kενή Θέση Εργασίας:
Ιατρός: Νεφρολόγος
Περιγραφή εργασίας:
Παρέχει το πλήρες πεδίο των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης που εμπίπτουν στον τομέα της εκπαίδευσης,
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της διάγνωσης, της θεραπείας, του συντονισμού της περίθαλψης, της
προληπτικής περίθαλψης και τη διατήρηση της υγείας σε ασθενείς. Επιπλέον, αναμένεται να είναι εξοικειωμένοι με
τη φιλοσοφία, τους στόχους του Κέντρου και την εργασία συνεργατικά για την επίτευξη τους. Πρέπει να γνωρίζουν
και να συμμορφώνονται με τις πολιτικές και διαδικασίες του Κέντρου, καθώς και με τους σχετικούς κανονισμούς .
Βασικά Καθήκοντα:
1. Όπως λαμβάνει ιστορικό υγείας και πραγματοποιεί φυσικές εξετάσεις.
2. Διάγνωση και άμεση συμβουλευτική για κάθε ασθενή σχετικά με ένα σχέδιο θεραπείας.
3. Συνταγογραφεί φάρμακα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και την επαγγελματική πρακτική.
4. Επιβλέπει θεραπειών που παρέχονται στο Κέντρο.
5. Ελέγχει τις εισερχόμενες αναφορές (π.χ. εργαστηριακές εξετάσεις, ακτινογραφίες).
6. Συμμετέχει σε προγράμματα εκπαίδευσης προσωπικού όπως ορίζεται από τον ιατρικό διευθυντή.
7. Βοηθά στην ενημέρωση των πρωτοκόλλων και των αρχών της πρακτικής όπως απαιτείται.
8. Βοηθά σε εξωτερικές ιατρικές λειτουργίες δημοσίων σχέσεων .

Προσόντα:
Για την πιο πάνω θέση εργασίας γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι που έχουν:
1. Πανεπιστημιακό τίτλο αντίστοιχης με τη θέση ιατρικής ειδικότητας
2. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
3. Ελληνική Ιθαγένεια
4. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
5. Τουλάχιστον πέντε χρόνια εμπειρίας.

Ετήσιες Απολαβές: Αποδοχές €50,000.
Επιπρόσθετα ισχύει Σχέδιο Κινήτρων βάσει του οποίου οι Ειδικοί Ιατροί αμείβονται με επίδομα κινήτρου
συνδεδεμένο με τα έσοδα του Κέντρου
Παρακαλώ οι ενδιαφερόμενοι όπως υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην πιο κάτω ηλεκτρονική
διεύθυνση: mary.i@commercial-cr.com

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Ιατρικό Κέντρο, το οποίο λειτουργεί στην Κύπρο, επαρχία Λεμεσού ζητά ιατρικό προσωπικό
Kενή Θέση Εργασίας:
Ιατρός: Παθολόγος
Περιγραφή εργασίας:
Παρέχει το πλήρες πεδίο των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης που εμπίπτουν στον τομέα της εκπαίδευσης,
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της διάγνωσης, της θεραπείας, του συντονισμού της περίθαλψης, της
προληπτικής περίθαλψης και τη διατήρηση της υγείας σε ασθενείς. Επιπλέον, αναμένεται να είναι εξοικειωμένοι με
τη φιλοσοφία, τους στόχους του Κέντρου και την εργασία συνεργατικά για την επίτευξη τους. Πρέπει να γνωρίζουν
και να συμμορφώνονται με τις πολιτικές και διαδικασίες του Κέντρου, καθώς και με τους σχετικούς κανονισμούς .
Βασικά Καθήκοντα:
1. Όπως λαμβάνει ιστορικό υγείας και πραγματοποιεί φυσικές εξετάσεις.
2. Διάγνωση και άμεση συμβουλευτική για κάθε ασθενή σχετικά με ένα σχέδιο θεραπείας.
3. Συνταγογραφεί φάρμακα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και την επαγγελματική πρακτική.
4. Επιβλέπει θεραπειών που παρέχονται στο Κέντρο.
5. Ελέγχει τις εισερχόμενες αναφορές (π.χ. εργαστηριακές εξετάσεις, ακτινογραφίες).
6. Συμμετέχει σε προγράμματα εκπαίδευσης προσωπικού όπως ορίζεται από τον ιατρικό διευθυντή.
7. Βοηθά στην ενημέρωση των πρωτοκόλλων και των αρχών της πρακτικής όπως απαιτείται.
8. Βοηθά σε εξωτερικές ιατρικές λειτουργίες δημοσίων σχέσεων .

Προσόντα:
Για την πιο πάνω θέση εργασίας γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι που έχουν:
1. Πανεπιστημιακό τίτλο αντίστοιχης με τη θέση ιατρικής ειδικότητας
2. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
3. Ελληνική Ιθαγένεια
4. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
5. Τουλάχιστον πέντε χρόνια εμπειρίας.

Ετήσιες Απολαβές: Αποδοχές €50,000.
Επιπρόσθετα ισχύει Σχέδιο Κινήτρων βάσει του οποίου οι Ειδικοί Ιατροί αμείβονται με επίδομα κινήτρου
συνδεδεμένο με τα έσοδα του Κέντρου
Παρακαλώ οι ενδιαφερόμενοι όπως υποβάλλουντο βιογραφικό τους σημείωμα στην πιο κάτω ηλεκτρονική
διεύθυνση: mary.i@commercial-cr.com

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Ιατρικό Κέντρο, το οποίο λειτουργεί στην Κύπρο, επαρχία Λεμεσού ζητά ιατρικό προσωπικό
Kενή Θέση Εργασίας:
Ιατρός: Ρευματολόγος
Περιγραφή εργασίας:
Παρέχει το πλήρες πεδίο των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης που εμπίπτουν στον τομέα της εκπαίδευσης,
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της διάγνωσης, της θεραπείας, του συντονισμού της περίθαλψης, της
προληπτικής περίθαλψης και τη διατήρηση της υγείας σε ασθενείς. Επιπλέον, αναμένεται να είναι εξοικειωμένοι με
τη φιλοσοφία, τους στόχους του Κέντρου και την εργασία συνεργατικά για την επίτευξη τους. Πρέπει να γνωρίζουν
και να συμμορφώνονται με τις πολιτικές και διαδικασίες του Κέντρου, καθώς και με τους σχετικούς κανονισμούς .
Βασικά Καθήκοντα:
1. Όπως λαμβάνει ιστορικό υγείας και πραγματοποιεί φυσικές εξετάσεις.
2. Διάγνωση και άμεση συμβουλευτική για κάθε ασθενή σχετικά με ένα σχέδιο θεραπείας.
3. Συνταγογραφεί φάρμακα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και την επαγγελματική πρακτική.
4. Επιβλέπει θεραπειών που παρέχονται στο Κέντρο.
5. Ελέγχει τις εισερχόμενες αναφορές (π.χ. εργαστηριακές εξετάσεις, ακτινογραφίες).
6. Συμμετέχει σε προγράμματα εκπαίδευσης προσωπικού όπως ορίζεται από τον ιατρικό διευθυντή.
7. Βοηθά στην ενημέρωση των πρωτοκόλλων και των αρχών της πρακτικής όπως απαιτείται.
8. Βοηθά σε εξωτερικές ιατρικές λειτουργίες δημοσίων σχέσεων .

Προσόντα:
Για την πιο πάνω θέση εργασίας γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι που έχουν:
1. Πανεπιστημιακό τίτλο αντίστοιχης με τη θέση ιατρικής ειδικότητας
2. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
3. Ελληνική Ιθαγένεια
4. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
5. Τουλάχιστον πέντε χρόνια εμπειρίας.

Ετήσιες Απολαβές: Αποδοχές €50,000.
Επιπρόσθετα ισχύει Σχέδιο Κινήτρων βάσει του οποίου οι Ειδικοί Ιατροί αμείβονται με επίδομα κινήτρου
συνδεδεμένο με τα έσοδα του Κέντρου
Παρακαλώ οι ενδιαφερόμενοι όπως υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην πιο κάτω ηλεκτρονική
διεύθυνση: mary.i@commercial-cr.com

 

Ιατρικό Κέντρο, το οποίο λειτουργεί στην Κύπρο, επαρχία Λεμεσού ζητά ιατρικό προσωπικό
Kενή Θέση Εργασίας:
Ιατρός: Γενικός Ιατρός
Περιγραφή εργασίας:
Παρέχει το πλήρες πεδίο των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης που εμπίπτουν στον τομέα της εκπαίδευσης,
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της διάγνωσης, της θεραπείας, του συντονισμού της περίθαλψης, της
προληπτικής περίθαλψης και τη διατήρηση της υγείας σε ασθενείς. Επιπλέον, αναμένεται να είναι εξοικειωμένοι με
τη φιλοσοφία, τους στόχους του Κέντρου και την εργασία συνεργατικά για την επίτευξη τους. Πρέπει να γνωρίζουν
και να συμμορφώνονται με τις πολιτικές και διαδικασίες του Κέντρου, καθώς και με τους σχετικούς κανονισμούς .
Βασικά Καθήκοντα:
1. Όπως λαμβάνει ιστορικό υγείας και πραγματοποιεί φυσικές εξετάσεις.
2. Διάγνωση και άμεση συμβουλευτική για κάθε ασθενή σχετικά με ένα σχέδιο θεραπείας.
3. Συνταγογραφεί φάρμακα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και την επαγγελματική πρακτική.
4. Επιβλέπει θεραπειών που παρέχονται στο Κέντρο.
5. Ελέγχει τις εισερχόμενες αναφορές (π.χ. εργαστηριακές εξετάσεις, ακτινογραφίες).
6. Συμμετέχει σε προγράμματα εκπαίδευσης προσωπικού όπως ορίζεται από τον ιατρικό διευθυντή.
7. Βοηθά στην ενημέρωση των πρωτοκόλλων και των αρχών της πρακτικής όπως απαιτείται.
8. Βοηθά σε εξωτερικές ιατρικές λειτουργίες δημοσίων σχέσεων .

Προσόντα:
Για την πιο πάνω θέση εργασίας γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι που έχουν:
1. Πανεπιστημιακό τίτλο αντίστοιχης με τη θέση ιατρικής ειδικότητας
2. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
3. Ελληνική Ιθαγένεια
4. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
5. Τουλάχιστον πέντε χρόνια εμπειρίας.

Ετήσιες Απολαβές: Αποδοχές €50,000.
Επιπρόσθετα ισχύει Σχέδιο Κινήτρων βάσει του οποίου οι Ειδικοί Ιατροί αμείβονται με επίδομα κινήτρου
συνδεδεμένο με τα έσοδα του Κέντρου
Παρακαλώ οι ενδιαφερόμενοι όπως υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην πιο κάτω ηλεκτρονική
διεύθυνση: mary.i@commercial-cr.com

Ιατρικό Κέντρο, το οποίο λειτουργεί στην Κύπρο, επαρχία Λεμεσού ζητά ιατρικό προσωπικό
Kενή Θέση Εργασίας:
Ιατρός: Πνευμονολόγος
Περιγραφή εργασίας:
Παρέχει το πλήρες πεδίο των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης που εμπίπτουν στον τομέα της εκπαίδευσης,
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της διάγνωσης, της θεραπείας, του συντονισμού της περίθαλψης, της
προληπτικής περίθαλψης και τη διατήρηση της υγείας σε ασθενείς. Επιπλέον, αναμένεται να είναι εξοικειωμένοι με
τη φιλοσοφία, τους στόχους του Κέντρου και την εργασία συνεργατικά για την επίτευξη τους. Πρέπει να γνωρίζουν
και να συμμορφώνονται με τις πολιτικές και διαδικασίες του Κέντρου, καθώς και με τους σχετικούς κανονισμούς .
Βασικά Καθήκοντα:
1. Όπως λαμβάνει ιστορικό υγείας και πραγματοποιεί φυσικές εξετάσεις.
2. Διάγνωση και άμεση συμβουλευτική για κάθε ασθενή σχετικά με ένα σχέδιο θεραπείας.
3. Συνταγογραφεί φάρμακα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και την επαγγελματική πρακτική.
4. Επιβλέπει θεραπειών που παρέχονται στο Κέντρο.
5. Ελέγχει τις εισερχόμενες αναφορές (π.χ. εργαστηριακές εξετάσεις, ακτινογραφίες).
6. Συμμετέχει σε προγράμματα εκπαίδευσης προσωπικού όπως ορίζεται από τον ιατρικό διευθυντή.
7. Βοηθά στην ενημέρωση των πρωτοκόλλων και των αρχών της πρακτικής όπως απαιτείται.
8. Βοηθά σε εξωτερικές ιατρικές λειτουργίες δημοσίων σχέσεων .

Προσόντα:
Για την πιο πάνω θέση εργασίας γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι που έχουν:
1. Πανεπιστημιακό τίτλο αντίστοιχης με τη θέση ιατρικής ειδικότητας
2. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
3. Ελληνική Ιθαγένεια
4. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
5. Τουλάχιστον πέντε χρόνια εμπειρίας.

Ετήσιες Απολαβές: Αποδοχές €50,000.
Επιπρόσθετα ισχύει Σχέδιο Κινήτρων βάσει του οποίου οι Ειδικοί Ιατροί αμείβονται με επίδομα κινήτρου
συνδεδεμένο με τα έσοδα του Κέντρου
Παρακαλώ οι ενδιαφερόμενοι όπως υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην πιο κάτω ηλεκτρονική
διεύθυνση: mary.i@commercial-cr.com

Ιατρικό Κέντρο, το οποίο λειτουργεί στην Κύπρο, επαρχία Λεμεσού ζητά ιατρικό προσωπικό
Kενή Θέση Εργασίας:
Ιατρός: Καρδιολόγος
Περιγραφή εργασίας:
Παρέχει το πλήρες πεδίο των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης που εμπίπτουν στον τομέα της εκπαίδευσης,
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της διάγνωσης, της θεραπείας, του συντονισμού της περίθαλψης, της
προληπτικής περίθαλψης και τη διατήρηση της υγείας σε ασθενείς. Επιπλέον, αναμένεται να είναι εξοικειωμένοι με
τη φιλοσοφία, τους στόχους του Κέντρου και την εργασία συνεργατικά για την επίτευξη τους. Πρέπει να γνωρίζουν
και να συμμορφώνονται με τις πολιτικές και διαδικασίες του Κέντρου, καθώς και με τους σχετικούς κανονισμούς .
Βασικά Καθήκοντα:
1. Όπως λαμβάνει ιστορικό υγείας και πραγματοποιεί φυσικές εξετάσεις.
2. Διάγνωση και άμεση συμβουλευτική για κάθε ασθενή σχετικά με ένα σχέδιο θεραπείας.
3. Συνταγογραφεί φάρμακα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και την επαγγελματική πρακτική.
4. Επιβλέπει θεραπειών που παρέχονται στο Κέντρο.
5. Ελέγχει τις εισερχόμενες αναφορές (π.χ. εργαστηριακές εξετάσεις, ακτινογραφίες).
6. Συμμετέχει σε προγράμματα εκπαίδευσης προσωπικού όπως ορίζεται από τον ιατρικό διευθυντή.
7. Βοηθά στην ενημέρωση των πρωτοκόλλων και των αρχών της πρακτικής όπως απαιτείται.
8. Βοηθά σε εξωτερικές ιατρικές λειτουργίες δημοσίων σχέσεων .

Προσόντα:
Για την πιο πάνω θέση εργασίας γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι που έχουν:
1. Πανεπιστημιακό τίτλο αντίστοιχης με τη θέση ιατρικής ειδικότητας
2. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
3. Ελληνική Ιθαγένεια
4. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
5. Τουλάχιστον πέντε χρόνια εμπειρίας.

Ετήσιες Απολαβές: Αποδοχές €50,000.
Επιπρόσθετα ισχύει Σχέδιο Κινήτρων βάσει του οποίου οι Ειδικοί Ιατροί αμείβονται με επίδομα κινήτρου
συνδεδεμένο με τα έσοδα του Κέντρου
Παρακαλώ οι ενδιαφερόμενοι όπως υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην πιο κάτω ηλεκτρονική
διεύθυνση: mary.i@commercial-cr.com

Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας Copyright 2015 - 2019 © isimathia.gr. Developed by Antignosis