ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ “ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ” ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΠΘ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ
MSc in STROKE
To Τμήμα Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, διοργανώνει
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών το οποίο οδηγεί στην απονομή του τίτλου
«Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στα Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια» -MSc in Stroke
σύμφωνα με το ΦΕΚ της έγκρισης επανίδρυσης (ΦΕΚ τ’ Β αρ.2746/10-7-2018) και του
Κανονισμού Λειτουργίας (ΦΕΚ τ’ Β αρ.3433/17-8-2018)
Το πρόγραμμα αποσκοπεί (α) στην κατάρτιση−εξειδίκευση στην αιτιολογία, κλινική
εικόνα, εργαστηριακή διερεύνηση, αντιμετώπιση, πρόληψη και αποκατάσταση των
ασθενών με αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια – AEE (β) στην παροχή εφοδίων στους
μεταπτυχιακούς φοιτητές/-τριες ώστε να εξοικειωθούν στη διαχείριση των ασθενών
με ΑΕΕ από την οξεία φάση έως την χρόνια διαδικασία της αποκατάστασης και (γ)
στο να βοηθήσει στη δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού στην
ολιστική διαχείριση των ΑΕΕ.
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί με ποσόστωση, που καθορίζεται από τον Κανονισμό
Λειτουργίας, Πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Ψυχολογίας,
Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Κοινωνικής Διοίκησης και Θετικών επιστημών
Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της
αλλοδαπής, καθώς επίσης και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ νοσηλευτικής,
φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας, λογοθεραπείας και κοινωνικής εργασίας.
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια του/της
οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει
αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών
και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α ́80). Ο αριθμός
εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ ́ανώτατο όριο σε σαράντα (40).
Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδ. έτους 2022-2023 και η
διάρκειά του είναι 4 εξάμηνα. Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το
σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των 3.600 Ευρώ με δυνατότητα
τμηματικής καταβολής τους ανά εξάμηνο σπουδών (900 €/εξάμηνο). Τα σχετικά
θέματα περιγράφονται στο άρθρο 20 του κανονισμού. Προβλέπεται η χορήγηση
υποτροφιών μετά την ολοκλήρωση του 3ου εξαμήνου σπουδών. Περισσότερες
πληροφορίες καθώς και ο κανονισμός λειτουργίας είναι αναρτημένα στην
ιστοσελίδα: https://strokeduth.gr/
Με την παρούσα πρόσκληση καλούνται όσοι επιθυμούν να μετέχουν στην
διαδικασία επιλογής και πληρούν τις αναφερόμενες προϋποθέσεις να υποβάλουν
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023
(ΑΔΑ: 6ΙΣ746ΨΖΥ1-Σ77, Αποφ ΓΣ υπ αριθμ 10/31-5-2022 ΑΠ ΔΠΘ/ΤΙΑΤΡ/51041/4625)
αίτηση και τα παρακάτω δικαιολογητικά το αργότερο έως τις 25-8-2022
(σφραγίδα ταχυδρομείου/εταιρείας ταχυμεταφοράς για ταχυδρομική αποστολή)
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
1. Αίτηση συμμετοχής
2. Αντίγραφο πτυχίου και άλλων τίτλων σπουδών
(με τις απαιτούμενες μεταφράσεις και αναγνωρίσεις για τίτλους της αλλοδαπής)
3. Φωτοτυπία ταυτότητας
4. Μία πρόσφατη φωτογραφία
5. Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας ή υπεύθυνη δήλωση ικανοποιητικής
γνώσης (θα αξιολογηθεί κατά την προφορική συνέντευξη).
Αποδεικτικό άλλης γλώσσας προαιρετικά
6. Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα
(σπουδές, επιστημονική, ερευνητική, επαγγελματική εμπειρία)
7. Αντίγραφα δημοσιεύσεων (αντίγραφο της πλήρους δημοσίευσης σε περιοδικό ή
πλήρη στοιχεία του περιοδικού και αντίγραφο της περίληψης, ανακοινώσεων
(αντίγραφο της περίληψης από το βιβλίο περιλήψεων)
8. Συστατική (ές) επιστολή(ες) έως 2 προαιρετικά
9. Δικαιολογητικά σχετικά με τα αναφερόμενα κριτήρια μοριοδότησης.
10. Όσοι πληρούν τις βασικές, τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις θα κληθούν σε
προφορική συνέντευξη σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν. Θα υπάρξει
δυνατότητα διαδικτυακής σύνδεσης για την προφορική συνέντευξη για όσους
υποψηφίους δεν είναι εφικτή η αυτοπρόσωπη παρουσία.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Τα κριτήρια επιλογής εφαρμόζονται ανά κατηγορία υποψηφίων.
Α. Βαθμός πτυχίου (x1 αντιστοιχία σε μόρια-μονάδες βαθμολόγησης)
Β. Ενεργός Εργασία σε τομέα σχετικό με το θέμα του ΠΜΣ (0-2 μονάδες)
Γ. Συμμετοχή σε δημοσιεύσεις σε διεθνή ιατρικά περιοδικά (0-3 μονάδες)
Δ. Συμμετοχή με ανακοινώσεις σε Συνέδρια σε συναφές θέμα (0-1 μονάδα)
Ε. Εθελοντική εργασία σε δομές που σχετίζονται με το θέμα ή με υποστήριξη σε
Νευρολογικά Νοσήματα (+1 μονάδα)
ΣΤ. Βαθμολογία στην προφορική συνέντευξη (0-6 μονάδες- συνυπολογίζονται η
ποιότητα των προπτυχιακών και τυχόν μεταπτυχιακών σπουδών, το επίπεδο
γλωσσομάθειας, η ποιότητα της εργασιακής απασχόλησης και η υποκειμενική
εκτίμηση των συνεντευκτών ως προς το κατά πόσο ο υποψήφιος θα μπορούσε να
ωφεληθεί από την παρακολούθηση του μεταπτυχιακού)
Αν σε κάποια κατηγορία εισακτέων όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό οι
υποψήφιοι είναι λιγότεροι ή συγκεντρώσουν χαμηλή βαθμολογία στην προφορική
συνέντευξη θα καλυφθούν από συναφή κατηγορία κατά την κρίση της Επιτροπής
Με την αποστολή του φακέλου των δικαιολογητικών στην Γραμματεία του ΠΜΣ ΑΕΕ
οι υποψήφιοι παρακαλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά ταυτόχρονα στην
ηλεκτρονική διεύθυνση του ΠΜΣ (strokeduth@gmail.com) την αίτηση συμμετοχής
και σύντομο βιογραφικό. .
Επικοινωνία για πληροφορίες: Γραμματεία ΠΜΣ ΑΕΕ : strokeduth@gmail.com, τηλ
2551030351 και 6974674767
Υποβολή δικαιολογητικών το αργότερο έως τις 25-08-2022 στην διεύθυνση:
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΜΣ ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ (ΑΕΕ)
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΠΘ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ,
Δραγάνα, Αλεξανδρούπολη 68100
Γραφείο Ε.Υ. κ Καθηγητή Βαδικόλια Κωνσταντίνου 2ος όροφος – Γραφείο Τομέα
Νευρικού Συστήματος (υπόψιν κ Ελευθερία Χαλκιά – κ. Κυριακή Καζαντζίδου)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ –ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ τηλ 6974674767
(ταυτόχρονη ενημέρωση της αποστολής στο strokeduth@gmail.com)

Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας Copyright 2015 - 2019 © isimathia.gr. Developed by Antignosis