«Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με τον τρόπο διάθεσης αντιβιοτικών φαρμάκων»

«Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με τον τρόπο διάθεσης αντιβιοτικών φαρμάκων»
Σχετικό: 1. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 157/10-08-2020)

 

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του ανωτέρω σχετικού που αφορά Cπον τρόπο διάθεcης αντιβιοτικών
φαρμάκων, Θέτουμε υπόψην σας τα κάτωθι:
Το άρθρο 18 του ν. 4675/2020 (Α’ 54) αντικαθίπαται ως ακολούθως:
«1. Κάθε συνταγή που περιέχει αντιβιοτικό φαρμακευτικό προ.ι.όν, εξαιρουμένων όσων προορίζονται
για τοπική χρήση και των ιδιοσκευασμάτων, είναι ηλεκτρονική και αναγράφει τη συγκεκριμένη νόσο
(βάσει κωδικοποίησης κατά το Ιnternαtίοnα| CιaSsίfίcαtίοn οf Dίseases,ΙCD) για την οποία κρίνεται
αναγκcιία η χορήΥηση του συγκεκριμένου αντιβιοτικού, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες ενδείξεις του,
τη δοσολογία, την ποσότητα και τη διάρκεια της Θεραπείας, όπως ορίζονΓαι στην άδεια κυκλοφορίας
του. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν dναι δυνατή η έκδοση ηλεκτρονικής συνταγής η
χειρόγραφη συνταΥή πρέπει να nεριέχει όλα τα στοιχεία της ηλεκτρονικής συwαγής και ιδίως τη νόσο
Υια την οποία κρίνεται αναγκαία η χορήγηση του συγκεκριμένου αντιβιοτικού, σύμφωνα με τις
εγιtεκριμένες ενδείξεις του, τη δοσολογία, ποσότητα και διάρκεια της Θεραπείας, καθώς και τον λόγο
αδυναμίας έκδοσης ηλεκτρονικής συνταγής. Κάθε χειρόγραφη συνταγή που περιέχει αντιβιοτικό,
φέρουσα την υποΥραφή του ασθενή, φυλάσσεται από τον φαρμακοποιό επί διετία, είτε
σε φωτοτυπία είτε σε ηλεκτρονικό αρχείο με τη μορφή αρχείου εικόνας.
2. Η διαδικασία της παρ. 1 δεν Θίγει τον εγκεκριμένο από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων τρόπο
διάθεσης αντιβιοτικών φαρμακευτικών προ.ι.όντων, όΓιως κατάταξη, ανά κατηγορία απαιτούμενης
ιατρικής συνταγής, απλής, περιορισμένης ή ειδικής αιτιολογημένης ιατρικής συνταγής, που πρέπει να

τηρείται απαρέγκλιτα κατά τη συνταγογράφηση και χορήγηση αντιβιοτικών φαρμάκων.
3. Κάθε παράβαση της παρ. 1 εξομοιώνεται με χορήΥηση συνταγογραφούμενου φαρμάκου χωρίς
ιατρική συνταγή. Στους παραβάτες του παρόντος επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις της
κείμενης νομοθεσίας.
4. Θεραπευτικά πρωτοκόλλα συνταγογράφησης κατά των λοιμώξεων, με προτεραιότητα τα
αντιβιοτικά, καταρτίζονται και εισάγονrται σταδιακά στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης,
5. Η αmολογημένη συνταγή χορήγησης νεωτέρων κινολονών από του οτόματος, για τοπική
οφθαλμική χρήση ή για τοπική ωτική χρήση ή δερματολογική χρήση και κεφαλοσπορινών Γ’ γενεάς
από του στόματος είναι ηλεκτρονική και οναγράφει τη συγκεκριμένη νόσο (βάσει κωδικοποίησης
κατά το Ιntemαtίοnαι CΙαsSίπcαtίοn οf DίseαseS, (ΙCD) για την οποία κρίνεται αναγκαία η χορήγηση
του συγκεκριμένου αντιβιοτικού, καθώς και την αιτιολόγηση για τη χορήγησή του, Τα αποτελέσματα
της ι(αλλιέργειας και το αντιβιόγραμμο, όπου προβλέποwαι, τηρούνται από τον ιατρό που χορηγd
την ηλεκτρονική αιτιολογημένη συνταγή επί διετία.
6. Το παρόν άρθρο τίθεται σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2020,»,

 

Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας Copyright 2015 - 2019 © isimathia.gr. Developed by Antignosis