ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΓΓΕΙOΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
Διευθυντής: Γεώργιος Α. Πιτούλιας, Αναπληρωτής Καθηγητής
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI M.Sc. POSTGRADUATE STUDIES
FACULTY OF HEALTH SCIENCES TREATMENT OPTIONS AND MANAGEMENT
SCHOOL OF MEDICINE OF VASCULAR SURGERY EMERGENCIES
Director: Georgios A. Pitoulias, Associate Professor
ΠΜΣ «Θεραπευτικές επιλογές και διαχείριση επειγουσών αγγειοχειρουργικών παθήσεων», Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής,
Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών, 54124 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τηλ. Γραμματ.: +30 2310999339, Διευθυντής: +30 6977402432, ιστότοπος: http://www.msc-ve.med.auth.gr, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: pmsi@med.auth.gr , gpitouli@auth.gr
Μ.Sc.“Treatment options and management of vascular surgery emergencies», Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of Health Sciences, School of Medicine,
Secretariat of Postgraduate Studies, 54124 Thessaloniki, Greece
Tel. Secretary: +30-2310-999339, Director: +30 6977402432, website: http://www.msc-ve.med.auth.gr, e-mail: pmsi@med.auth.gr, gpitouli@auth.gr
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Το Τμήμα Ιατρικής του ΑΠΘ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αιτήσεις για εισαγωγή στο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΜΣ τίτλο «Θεραπευτικές επιλογές και διαχείριση επειγουσών αγγειοχειρουργικών
παθήσεων» που αρχίζει τον Οκτώβριο του 2022 (ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023).
Ο κύκλος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. (ΠΜΣ) διαρκεί 2 εξάμηνα και
θερινή περίοδο, σύνολο 75 ECTS. Μετά την επιτυχή εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά τη θερινή περίοδο, οδηγεί
σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης (ΜΔΕ) με τίτλο «Θεραπευτικές επιλογές και διαχείριση επειγουσών
αγγειοχειρουργικών παθήσεων», MVSE (Master in Vascular Surgery Emergencies) “Treatment options and management
of vascular surgery emergencies”
Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 προκηρύσσονται 25 (είκοσι πέντε) θέσεις.
Δικαίωμα αίτησης για συμμετοχή έχουν απόφοιτοι Ιατρικών Τμημάτων Σχολών Επιστημών Υγείας και Νοσηλευτικής
Πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλλοδαπής (με αναγνώριση
από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. άλλων συναφών σχολών επαγγελμάτων υγείας (όπως Νοσηλευτικής,
Μαιευτικής, Φυσικοθεραπείας, Ιατρικών Εργαστηρίων).
Η Επιλογή γίνεται με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτουν από τη συνεκτίμηση των κριτηρίων, ως εξής:
1) Γενικός βαθμός του πτυχίου, πολλαπλασιαζόμενος επί τον συντελεστή 1 (κατ’ ανώτατο όριο 10 μόρια).
2) Η προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα ή συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα πρόσθετης επαγγελματικής
κατάρτισης, μετεκπαίδευσης ή εξειδίκευσης σε συναφές αντικείμενο λαμβάνει κατ’ ανώτατο όριο 5 μόρια.
3) Η ενδεχόμενη επαγγελματική εμπειρία, η στόχευση για ενασχόληση με το επιστημονικό πεδίο της επείγουσας
αγγειοχειρουργικής από 1-10 μόρια.
4) Η γνώση ανώτερου ή ανώτατου επιπέδου ξένης γλώσσας λαμβάνει 5 μόρια.
5) Ο βαθμός της προφορικής συνέντευξης πολλαπλασιάζεται επί τον συντελεστή 3,5 (κατ’ ανώτατο όριο 35 μόρια).
Η επιλογή των εισακτέων γίνεται από ειδική επιτροπή μελών ΔΕΠ που διδάσκουν στο ΠΜΣ, η οποία συγκροτείται με
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.
ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 2.000 ευρώ και η καταβολή τους γίνεται σε δύο (2) δόσεις.
Η πρώτη δόση 1.000 ευρώ με την έναρξη του α΄ εξαμήνου και η δεύτερη δόση των 1.000 ευρώ με την έναρξη του
δευτέρου εξαμήνου.
• Η προφορική συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022 στο αμφιθέατρο του ΓΝΘ
«Γεώργιος Γεννηματάς» (κεντρικό κτίριο, ισόγειο) και ώρα 10:00 π.μ..
• Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ pmsi@med.auth.gr σε ηλεκτρονική μορφή από την Τρίτη 10
Μαΐου 2022 έως και την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022 και Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2022 έως Παρασκευή 9
Σεπτεμβρίου 2022.
• Αναλυτικές οδηγίες προς τους υποψηφίους έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: www.msc-ve.med.auth.gr

Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας Copyright 2015 - 2019 © isimathia.gr. Developed by Antignosis