«Ενημέρωση των Ιδιωτών Ιατρών για τη συνεργασία τους με το Εθνικό Σύστημα Υγείας»

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση των Ιδιωτών Ιατρών για τη συνεργασία τους με το Εθνικό Σύστημα
Υγείας»
Με το παρόν έγγραφο υπενθυμίζουμε τις διατάξεις που ισχύουν και αφορούν
στην προσφορά των ιατρών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) για την αντιμετώπιση
της έκτακτης ανάγκης της πανδημίας. Οι γιατροί μπορούν να ενταχθούν εθελοντικά ή
συμβατικά στο δυναμικό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, των νοσοκομείων και
σε κάθε οργανική μονάδα του ΕΣΥ, όπως προβλέπεται:
α) στο άρθρο 14 του ν. 4690/2020
β) στο άρθρο 19 του νόμου 4790/2021 και
γ) στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) υπ. αριθ. Γ4β/Γ.Π. οικ. 26356/23.04.2021
Σύμφωνα με το ένα Μόνο Άρθρο της ανωτέρω σχετικής ΚΥΑ, ορίζεται ως
αποζημίωση των εν ενεργεία ιδιωτών ιατρών που προσφέρουν τις υπηρεσίες εντός
του κανονικού ωραρίου, στο καθαρό ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ μηνιαίως
(2.000,00 €) για πλήρη απασχόληση, ενώ για μερική απασχόληση το ποσό ορίζεται
στο ήμισυ. Η αποζημίωση σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση είναι αφορολόγητη και
ακατάσχετη.
Δύναται το ιατρικό προσωπικό να συμμετάσχει στο πρόγραμμα εφημεριών
και η αμοιβή του είναι ίση με αυτή του Επιμελητή Β’.
Οι ιδιώτες ιατροί εντάσσονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Υπηρεσιών Υγείας, στο δυναμικό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, στα Δημόσια
Νοσοκομεία και σε κάθε οργανική μονάδα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, η οποία
εκδίδεται μετά την απόφαση του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας και μετά
την υπογραφή σχετικής ατομικής σύμβασης απασχόλησης μεταξύ του ιατρού και του
Διοικητή της ΥΠΕ. Η ατομική σύμβαση απασχόλησης υπογράφετε είτε προσφέρουν
την εργασία τους εθελοντικά (χωρίς αμοιβή), είτε συμβατικά (με αμοιβή).
Στην σύμβαση αναφέρεται ρητά η διάρκεια απασχόλησης, η φύση της
σύμβασης εργασίας (πλήρης ή μερική), ο συγκεκριμένος οργανικός φορέας του ΕΣΥ
(Νοσοκομείο, Κέντρο Υγείας, Περιφερειακό Ιατρείο κλπ.) στον οποίο ο ασχολούμενος
ιδιώτης ιατρός θα παρέχει τις υπηρεσίες του.
Η διάρκεια της απασχόλησης σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρο 19
του ν. 4790/2021 (ΦΕΚ τ.Α’ 48) μπορεί να είναι έως την 30η Ιουνίου 2021 με
δυνατότητα παράτασης για έξι (6) μήνες ακόμη, όχι όμως πέραν της 31ης
Δεκεμβρίου του 2021.
Τέλος επισημαίνεται ότι η συνεργασία αφορά και στα Εμβολιαστικά Κέντρα
που έχουν αναπτυχθεί σε όλη τη ΧώραΟ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ.

 

Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας Copyright 2015 - 2019 © isimathia.gr. Developed by Antignosis